Sunday, May 18, 2008


Lagi laporan dari China Press pada 17 Mei 2008 mengenai "Jambatan Baru" Tanjung Kerayong Mentakab.

Jambatan yang telah siap tapi tak sempurna, menyakitkan hati orang kampung.

6 comments:

Anonymous said...

中国四川大地震,因为豆腐渣的建筑工程,造成了许多无谓的人命伤亡.我想,假如不是发展商从中偷工减料从中牟利,稳固的建筑结构不会因此倒塌.
大家都应该在报章上的照片看到那些死者,特别是小孩的惨死而感到伤心而不知觉的掉泪吧!

马来西亚虽然没有地震,但是也不应该这样而建造豆腐渣工程吧,不要到事件发生了,才来追究责任.

Chuah Boon Seong said...

很多时候,很多人都想置身事外,所以就算是看见了也不想多说.这是众人的通病!

视而不见,听而不闻!

所以这些发展商/承包商就如此明目张胆建起这些豆腐渣工程!

...事情总是在意外发生后才暴露出来...

Anonymous said...

YB文祥,
您说的没错,很多事情总是在意外发生后才暴露出来,但是这样被暴露难免要付出太多太多的代价了...

现在的中国四川地震,台湾921地震,还有朱镕基时代的华东大水灾,虽然天灾难测了,但却因此这样暴露了豆腐渣工程,付出的代价却是无数的人命伤亡,假如因这样而揭发发展商或包商的真面目,这样的代价免未太大...

施政永远是问题,假如不是太多的承包商,从A级到F级这样的分配,利润一层层的被刮分,到最后真正工作的承包商会因为没有盈利而偷工减料...

不要官逼民反...

Chuah Boon Seong said...

权力就像一把双面刃,通过好的政策,好的法律,正当的施政,可以造福他人/人民,相反的话,权力的不正当使用,恶法,贪污滥权,也会祸害人民.

权力,可以为他人/人民服务,也一样可以只为自己服务!

权力不只是在政治人物的手上,更多的时候,是操在一些拥有实权的官员的手上!

政治人物与官员如何可以受到治衡才是重要的问题.通过选票由人民作主的民主选举几年才进行一次!这不是最好的制度,可是目前却没有比它更好的制度!

Anonymous said...

YB文祥,你好,所谓的官官相位,你不把我不能见光的事告诉他人,我也会把自己的嘴巴闭上。如养燕一事, 谁能告诉大家有几个官员有在背后参与,要不然怎么会还有那么多住宅区还有人在养燕呢?大家想想吧!

Chuah Boon Seong said...

Anonymous,

养燕是政府在制定法律下允许的其中一种经济活动。只要符合政府(联邦政府和州政府)规定的条例,包括卫生,污染等各方面,有意从事养燕活动的人都可以养燕。

不符合政府条例的,都不会获得批准。以此推论,不获得批准而展开养燕活动的,是非法的,是要吃官司的。假如有这样的事,正确的途径是告上市议会或有关部门,假如确认有所谓官官相护或违法事件,可告上反贪污局,交由更高当局处理。

住宅区是绝对不可以养燕的!

假如有发现住宅区养燕,请将有关资料交来,让我们公布于世。

法律或条例时有不足之处,需要公众一起来监督。法律或条例时有灰色地带,如住宅与商业区混合在一起的地方,该鉴定为住宅区或商业区,由市议会有关小组确定。

假如在有关地区居住者认为因附近地区养燕受噪音影响,或卫生环境不佳,必须据理力争。最好联合各受影响者提出控诉,可以通过各种适当的管道提出控诉!

前几天,在州议会开会期间,一位在文冬的友党州议员问我是否有养燕,我觉得很奇怪,文冬与文德甲隔这么远,怎么文冬的议员会问我有没有养燕?他说人家告诉他的!我告诉他我从来没有养燕!

我相信是有心人故意放出风声说文德甲州议员有养燕吧!目的是什么,我也不知道。可能就是这样的原因,造成你认为的“官官相护”吧!或者造成一种印象:养燕者有官相护吧!

无论如何,淡属养燕公会要求我担任公会的义务顾问,我会接受,希望可以协助和协调养燕者与投诉者的问题。

我认为虽然养燕的利润很高,但风险也一样高。任何一项经济活动都有风险!

希望你再跟我直接联络。